Ynglŷn â'r Uned

Mae diabetes a chyflyrau metabolaidd cysylltiedig yn gallu achosi salwch a marwolaeth gynnar, gan roi pwysau ariannol enfawr ar y gwasanaethau iechyd.

Mae Uned Ymchwil Diabetes Cymru (DRU Cymru) yn weithredol ym maes ymchwil sylfaenol, clinigol, epidemiolegol, gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd ledled Cymru.

  • Erbyn hyn, mae gan dros 7% o’r boblogaeth ddiabetes, a bydd y ffigur hwn yn cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd i ddod.
  • Y farn gyffredinol yw bod diabetes yn gyfrifol am fwy na 10% o wariant y GIG.
  • Mae gan dros 20% o gleifion mewnol ysbytai yng Nghymru ddiabetes.
  • Mae dros hanner yr oedolion yng Nghymru dros bwysau neu’n ordew.
  • Mae mynychder gordewdra ymhlith plant (25%) yn uwch yng Nghymru nag ydyw yn Lloegr a’r Alban (2014).
  • Mae diabetes Math 1 yn gyfrifol am oddeutu 10% o’r holl gleifion â diabetes, ac mae’n faich mawr ar gleifion a theuluoedd, gyda thros 1,000 o blant yng Nghymru’n cael eu heffeithio.


Nod cyffredinol yr Uned yw mynd i’r afael â’r anghenion gofal iechyd pwysig hyn trwy gynnal a chefnogi rhaglen ymchwil drawsfudol gynhwysfawr ac integredig a gynlluniwyd i feithrin sut y caiff strategaethau therapiwtig ar gyfer atal a diabetes eu datblygu a’u gweithredu.

Mae’r seilwaith craidd yn cysylltu gwyddonwyr, clinigwyr a chleifion sylfaenol a’r trydydd sector i hwyluso cydweithredu ar draws disgyblaethau a phroffesiynau, ynghyd â chydweithredu ehangach ar draws seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Glycosmedia News